Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi 2022 Yılı Tavan ve Kontrol Ücretleri

Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti Ve Bildirimi Hakkında Yönerge’nin 14 üncü maddesinde; İdare, dolu konteynerlerin brüt ağırlık doğrulama hizmeti için tartım hizmet bedelinin tavan (üst sınır) ücretini belirler ve ilan eder. Söz konusu tavan ücretinin her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yılın tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranında artırılacağı belirtilmektedir. 2021 yılı için TÜİK tarafından açıklana verilere göre 12 aylık belirlenen TÜFE oranı %19,60 olup, söz konusu 2022 yılı için uygulanması gereken tavan ücreti 119,97 TL (yüz on dokuz lira doksan yedi kuruş) olarak hesaplanmıştır. 

Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) belgesi düzenlenmiş konteyner başına belirlenmiş tavan ücretinin Bakanlığın Döner Sermaye İşletme Daire Başkanlığına aktarılacak payı 2022 yılının ilk üç ayı için (%5) 6 TL (altı lira) diğer aylar için 01.04.2022 tarihinde yürürlüğe girecek 14.11.2021 tarihli ve 31659 sayılı Resmi Gazete' de Yayımlanan Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkındaki Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereği (%7) 8.40 TL (sekiz lira kırk kuruş)  olarak hesaplanmıştır.