Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimleri

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimleri


- TMGD ADR Danışmanlığı Eğitimi
- TMGD IMDG Danışmanlığı Eğitimi
- TMGD RID Danışmanlığı Eğitimi

TMGD eğitimleri; Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesine sahibi eğitim kuruluşlarında, TMGD Tebliğ’i kapsamında yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticileri tarafından, tehlikeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat, taraf olduğumuz uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile AB müktesebatı kapsamında eğitim alınması yasal zorunluluktur.
Eğitime Yönelik Genel Açıklamalar

ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yangın eğitimi hariç olmak üzere asgari 64 ders saati olarak uygulanır. RID veya IMDG Kod kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca her bir mod için 21 ders saati ilaveten eğitim almaları gerekir. ADR eğitimi tek başına kursu açılabilmekte olup, ancak RID ve IMDG Kod Bakanlık talimatı ile mecburen bir arada kursu açılmaktadır.
Eğitim kuruluşları tarafından düzenlenecek her bir eğitim programında en fazla 20 kursiyer bulunabilir. Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük ders programı 3 ders saatinden az, 8 ders saatinden fazla olamaz. Eğitimde devam zorunludur.

Her konu anlatımından sonra, soru çözümleri ve deneme sınavları Eğitim Kurumumuzca yapılacaktır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitim kayıtları otomasyon sistemine kayıt ve sınav başvuru işlemleri Eğitim Kurumumuz aracılığıyla yapılacaktır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimine ilişkin tüm eğitim dokümanları ve ara ikramlar Eğitim Kurumumuz tarafından verilecektir.

Sınava yakın dönemde, ihtiyaca göre tekrar konu anlatımı ve soru çözümü yapılacaktır. Bunu sınav kampı ile birleştirmek Eğitim Kurumumuzun takdirinde olacaktır.

Kursiyerlere, derslerden sonra eğitim kurumunda kalıp grup veya bireysel çalışma yapma imkânları verilecektir.

ADR için minimum eğitim süresi 8 gün + 1 gün yangın eğitimi (her gün 8 saat) olmak üzere toplam 9 gündür. RID ve IMDG Kod için minimum eğitim süresi 5 gün 8 saat ve 6. gün 2 saat olmak üzere toplam 6 gün olmaktadır.

Düzenlenecek ADR Eğitimlerin Müfredatı, Aşağıda Yer Alan Asgari Ders Konularını İçermektedir:
a) Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler.
b) Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.).
c) Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).
ç) İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları.
d) Taşıma evrakı hakkında bilgiler.
e) Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma).
f) Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.
g) Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.
ğ) Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları.
h) Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.
ı) Elleçleme ve istifleme kuralları.
i) Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.
j) Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri.).
k) Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.
l) Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar.
m) Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları.
n) Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.
o) Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması.
ö) Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması.
p) İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları.

TMGD- RID Eğitimlerin Müfredatı, Aşağıda Yer Alan Asgari Ders Konularını İçermektedir:

a) Ulusal uluslararası mevzuat ve kuruluşlar hakkında bilgilendirme, Kapsam ve uygulanabilirlik(muafiyetler/istisnalar, mevzuatın uygulanabilirliği)
b) Tehlikeli mal taşımacılığında yer alan kişilerin eğitimi, Tarafların emniyet yükümlülükleri, Geçici tedbirler
c) Güvenlik şartlarına uygunluğu sağlamaya yönelik kontroller ve diğer destekleyici önlemler(Karşılıklı idari destek, Güvenlik danışmanı, Tehlikeli mallara ilişkin olayların bildirilmesi, Güvenlik hükümleri, Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli mallara ilişkin hükümler)
d) Manevra alanlarına yönelik dahili acil durum planları
e) Sınıflandırma, Tehlikeli malların listesi, sınırlı ve istisnai miktarlara yönelik özel hükümler ve istisnalar
f) Ambalajlama ve tank hükümleri (Orta boy hacimli konteynerler (IBC’ler) ve büyük ambalajlar dahil ambalajların kullanımı, Tank-vagonların, metalik malzemeden mamul gövdeli sökülebilir tank-konteynerler ile tank takas gövdelerinin ve tüplü gaz tankerleri ile çok elemanlı gaz konteynerlerinin (MEGC) kullanımı, Fiber takviyeli plastik (FRP) tanklar, sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar, tank-konteynerleri ve tank takas gövdelerinin kullanımı, Vakumla çalışan atık tanklarının kullanımı
g) Sevkiyat prosedürleri, İşaretleme ve etiketleme, Levha takma ve işaretleme(Model 13 ve 15’e uygun manevra etiketleri vb.)
h) Dokümantasyon, Fümige edilmiş kargo taşıma üniteleri için geçerli özel hükümler (BM 3359), Soğutma veya havalandırma (kuru buz (BM 1845) veya azot, soğutulmuş sıvı (BM1977) veya argon, soğutulmuş sıvı (BM 1951) gibi) amacıyla kullanıldıklarında asfiksasyon riski içeren madde içeren ambalajlar ve vagonlar ve konteynerlere yönelik özel hükümler
i) Ambalajlar, orta boy dökme yük konteynerleri (IBC), büyük ambalajları ve tankların yapımı ve testlerine yönelik şartlar
j) Taşıma, yükleme, boşaltma ve elleçleme koşullarına ilişkin hükümler(Karışık yükleme yasağı, Koruyucu mesafeler, Gıda maddeleri, diğer tüketim maddeleri ve hayvan yemlerine ilişkin önlemler, Elleçleme ve istifleme, Boşaltmadan sonra temizlik, Belirli sınıflar veya özel mallar için geçerli ek hükümler, Ekspres koli olarak taşımaya yönelik hükümler, Tehlikeli malların el bagajı, kayıtlı bagaj veya başka araçlar içinde (trene yerleştirilen araba) taşınması ve diğer bölümler.)

TMGD- IMDG KOD Eğitimlerin Müfredatı, Aşağıda Yer Alan Asgari Ders Konularını İçermektedir:

a) Ulusal uluslararası mevzuat ve kuruluşlar hakkında bilgilendirme, Kapsam ve uygulanabilirlik(Kod'un sunulması ve yürütülmesi, Sözleşmeler, Taşınması yasak olan tehlikeli maddeler)
b) Tehlikeli mal taşımacılığında yer alan kişilerin eğitimi, Güvenlik hükümleri(Şirketler, gemiler ve liman tesisleriyle ilgili genel hükümler, Kara personeli ile ilgili genel hükümler, Yüksek ehemmiyetli tehlikeli maddelerle ilgili hükümler) ve Sınıf 7'ye ilişkin genel hükümler
c) Sınıflandırma ve Deniz kirleticiler
d) Tehlikeli malların listesi, sınırlı ve istisnai miktarlarda paketlenen tehlikeli maddeler yönelik özel hükümler ve Lahikalar
e) Ambalajlama ve tank hükümleri (Ara dökme konteynerler (IBC'ler) ve büyük ambalajlar dahil olmak üzere ambalajların kullanımı, Taşınabilir tanklar ve çok elementli gaz konteynerlerinin (MEGC'ler) kullanımı, Dökme konteynerlerinin kullanımı)
f) Gönderim Prosedürleri(Uygulama ve genel hükümler, Bütünleşik paketlerin ve birim yüklerin kullanımı, Temizlenmemiş boş ambalajlar veya birimler, Karışık paketleme, Sınıf 7 için genel hükümler, Yük taşıma birimine yerleştirilmiş ambalajlar, IBC'ler dahil olmak üzere paketlerin işaretlenmesi ve etiketlenmesi, Yük taşıma birimlerinin yaftalanması ve işaretlenmesi)
g) Belgeleme, Fümige edilmiş kargo taşıma üniteleri için geçerli özel hükümler (BM 3359), Soğutma ve iklimlendirme amaçları (kuru buz (UN 1845) veya azot, soğutulmuş sıvı (UN 1977) veya argon, soğutulmuş sıvı (UN 1951) gibi) için kullanıldığında boğulma riski oluşturan maddeleri içeren yük taşıma birimlerine ve ambalajlara uygulanan özel hükümler
h) Ambalajların, ara dökme yük konteynerlerinin (IBC'ler), büyük ambalajların, taşınabilir tankların, çok elementli gaz konteynerlerinin (MEGC'ler) ve karayolu tanker araçlarının inşası ve test edilmesi
i) Nakliye operasyonlarına ilişkin hükümler(İstifleme kategorileri, Özel istif hükümleri, genel ayrım hükümleri, yük taşıma birimlerinin (CTU'ların) paketleme ve kullanımına ilişkin gönderme operasyonları ve ilgili hükümler, Konteyner gemilerinde istif ve ayrım)
j) Ro-ro gemilerinde istif ve ayrım, Genel yük gemilerinde istif ve ayrım, Barç taşıyan gemilerde bulunan barçlar, Tehlikeli maddeleri içeren kaza ve yangın önlemleri durumlarında özel gereklilikler, Muafiyetler, onaylar ve belgeler (Onaylar (izinler, yetkilendirmeler veya anlaşmalar dahil) ve belgeler, Belirlenmiş ana ulusal yetkili makamlar için irtibat bilgileri)

 


Ayemis Eğitim ve Danışmanlık olarak kurumumuzda; T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan aldığı yetki belgeleri ile bu eğitim programları düzenlemekteyiz. 15 yıllık Eğitim ve Danışmanlık konularındaki tecrübemiz ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda genişleyen ve profesyonelleşen altyapımızla hizmet yelpazemiz genişlemektedir.

Dokümanları Görebilmek İçin Lütfen Giriş Yapınız