ADR Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi (TMGD)

ADR Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi (TMGD)

 

ADR Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı eğitimine; 

 

a) Üniversitelerin lisans bölümünden mezun olması.

 

b) Aşağıda belirtilen mesleki saygınlığa aykırı fiillerin herhangi birinden hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmaması. Buna göre;

 

  • Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması,
  • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 81 inci, 102 nci, 103 üncü, 104 üncü, 105 inci, 109 uncu, 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, 188 inci, 190 ıncı, 191 inci, 226 ncı ve 227 nci maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olması veya devam etmekte olan bir kovuşturması bulunmaması ya da kovuşturması uzlaşmayla neticelenmemiş olması,
  • Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmaması, 

koşullarına uyan kişiler katılabilmektedir.

 

ADR Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı eğitimi;yangın eğitimi hariç olmak üzere asgari 64 ders saati olarak düzenlenmektedir. Eğitim programında en fazla 20 kursiyer bulunabilir. Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük ders programı 3 ders saatinden az, 8 ders saatinden fazla olamaz. Eğitimde devam zorunludur.

Her konu anlatımından sonra, soru çözümleri ve deneme sınavları Eğitim Kurumumuzca yapılmaktadır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitim kayıtları otomasyon sistemine kayıt ve sınav başvuru işlemleri(talep gelirse) Eğitim Kurumumuz aracılığıyla yapılacaktır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimine ilişkin tüm eğitim dokümanları ve ara ikramlar Eğitim Kurumumuz tarafından ücretsiz verilecektir.

Sınava yakın dönemde, ihtiyaca göre tekrar konu anlatımı ve soru çözümü yapılacaktır. Bunu sınav kampı ile birleştirmek Eğitim Kurumumuzun takdirinde olacaktır.

Kursiyerlere, derslerden sonra eğitim kurumunda kalıp grup veya bireysel çalışma yapma imkânları verilecektir.

ADR için minimum eğitim süresi 8 gün + 1 gün yangın eğitimi (her gün 8 saat) olmak üzere toplam 9 gündür. 

Düzenlenecek ADR Eğitimlerin Müfredatı, Aşağıda Yer Alan Asgari Ders Konularını İçermektedir:

 

a) Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler,

b) Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri vb.),

c) Genel paketleme, tank ve tank‐konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler),

ç) İşaretleme, etiketleme, tehlike ikaz levhası ve turuncu renkli plakaların takılması kuralları,

d) Taşıma evrakı hakkında bilgiler,

e) Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma),

f) Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar,

g) Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler,

ğ) Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları,

h) Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri,

ı) Elleçleme ve istifleme kuralları,

i) Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları,

j) Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri),

k) Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları,

l) Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuat ve kısıtlamalar,

m) Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları,

n) Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler,

o) Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması,

ö) Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması,

p) İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları

 

Ayemis Eğitim ve Danışmanlık olarak kurumumuzda; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan aldığı yetki belgeleri ile bu eğitim programları düzenlemekteyiz. 15 yıllık Eğitim ve Danışmanlık konularındaki tecrübemiz ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda genişleyen ve profesyonelleşen altyapımızla hizmet yelpazemiz genişlemektedir.

Dokümanları Görebilmek İçin Lütfen Giriş Yapınız