Büyük Endüstriyel Kazalar (Seveso) Eğitimi

Büyük Endüstriyel Kazalar (Seveso) Eğitimi

 

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yönetmelik 8. Madde Kantitatif Risk Değerlendirmesi çalışmalarının yapılması zorunluluğunu içermektedir. Kurumumuzda bu kapsamda;

Kantitatif Risk Değerlendirmesinde,

 • Tehlikeli kimyasalların sınıflandırması ve bu kimyasalların miktarı,
 • Kimyasal maruziyetin değerlendirilmesi,
 • Patlayıcı ortamlar ve bu ortamların kalıcılığı, patlayıcı ortam sınıflandırması ve bu alanlarda kullanılacak ekipmanların uygunluğu,
 • Proses içerisindeki tehlikeli ekipmanların belirlenmesi ve gruplandırılması,
 • Proses tehlikeleri ile proses ekipmanlarının ve/veya enstrümanlarının karşılıklı etkileşimleri,
 • Proses enstrümanlarının ve acil durum kapatma sistemlerinin güvenilirlik değerlendirmesi ve sertifikasyonu,
 • Bakım ve onarım işlerinde güvenilirlik verisi,
 • Güvenilirlik merkezli gerçekleştirilecek bakım ve risk temelli kontrol yöntemleri,
 • Büyük kaza senaryolarının kök neden ve sonuç analizi,
 • Geçmişte yaşanan kazalar ve bu kazaların nicel tekrarlanma olasılıkları,
 • İnsan hataları ve güvenilirlik analizi,

hususları dikkate alınır. Her bir modül için eğitim içerikleri aşağıda verilmiştir.

  

EĞİTİM İÇERİĞİ

 

1-Büyük Endüstriyel Kazalar Hakkında Mevzuatlar/ AB direktifleri Uygulamalar

 • 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 sayılı Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
 • 2 Ağustos 2016 tarih ve 29789 sayılı Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 24 Ocak 2015 ve 29246 sayılı Güvenlik Raporu Tebliği
 • 4 Ağustos 2015 ve 29435 Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği
 • 1 Mart 2016 29670 sayılı Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı Tebliği
 • Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Harici Acil Durum Planı Tebliği Taslağı
 • Bildirim Tebliği Rehberi,
 • Kamunun Bilgilendirilmesi Tebliği/ Rehberi,
 • Denetim Tebliği/ Rehberi
 • Madde ve Karışımların Sınıflandırılması Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hk. Yönetmelik
 • “Seveso II” (2003/105/EC) Direktifi
 • Seveso III Direktifi
 • CLP Tüzüğü

2- Tehlikeli Kimyasalların Sınıflandırılması- Kimyasal Maruziyet Risk Değerlendirmesi

 • Tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması, bu kimyasalların miktarları ve karşılıklı etkileşimleri.CLP Tüzüğü çerçevesinde  GHS İşaretleme ve etiketleme sistemleri hakkında bilgi
 • COSHH Essentials – ILO Chemical Control Toolkit, ECHA-ESIS, OECD-UCLID vb. veri tabanları kullanılarak Kimyasal maruziyet risk değerlendirilme analiz yöntemleri
 • DSD-DPD Direktiflerine göre kimyasalların sınıflandırlması ve maruziyet değerlendirlmesi 
 • CLP -GHS Tüzüğüne göre  kimyasalların sınıflandırlması ve maruziyet değerlendirlmesi

3- Tehlikeli Ekipmanların Gruplandırılması Analiz Metodları

 • ARAMIS Metodolojisi MIMAH yöntemi ile CE-STAT tabloları VADE MECUM yöntemi ile tehlike potansiyeli yüksek ekipmanların belirlenmesi
 • Dow’s Fire & Explosion Index (Dow F&EI) yöntemi ile karmaşık proseslerde yangın ve patlama riskininin belirlenmesi
 • ICI Mond Toksikolojik INDEX yöntemi ile kimyasal proses ekipmanlarında bulunan toksik kimyasallarıın bulunduğu ekipmanların riskinin belirlenmesi
 • Diğer indexler hakkında bilgi ve karşılaştırılması

4- Hazop Risk Değerlendirme Analizi

 • Tesiste bulunan büyük kaza ekipmanları ve enstrümanların yerleşimini içeren P&ID Çizimlerinin Okunması  (ANSI/ISA 5.1 , BS 1646 Standartları kapsamında)
 • Tehlike ve İşletilebilme /Hazop (Hazard and Operability) Risk Değerlendirmesi (IEC 61882 ve HAZOP Uygulama Rehberi 820019‘dir )
 • Hazop çalışmalarının kantitatif olarak uygulama çalışması için ‘Koruma Katmanları Analizi’ (LOPA ) standart ve uygulaması hakkında bilgi verilmesi
 • Risk değerlendirmede kullanılan Kantitatif Olasılık Değerleri (PFD: Talep anında arıza olasılıkları ) hesaplanması ve Generic databaselerin tanıtımı
 • Proses tehlikeleri ile   ekipmanlarının ve/veya enstrümanlarının karşılıklı etkileşimlerinin Hazop çalışması ile incelenmesi
 • Mevcut proses güvenliğinin yetersiz olduğu değerlendirmeler kapsamında Fonksiyonel Güvenlik (SIS,IEC 61508, 61511 standartları) çerçevesinde SIL seviyesinin hesaplanması

5- Bow Tie Modelleme ve Felaket Senaryolarının Hazırlanması

 • ARAMIS Metodolojisi – MIRAS yöntmelerine göre bow tie modelleme , hata ağacı analizi ve olay ağacı analizi uygulamaları
 • Ekipmanlarda Bütünlük Kaybı Olayları – Kritik Olaylar (LOC-CE)
 • Sabit Basınçlı Tank ve Kaplar
 • Atmosferik Basınçlı Tank ve Kaplar
 • Borular
 • Isı Değiştiriciler
 • Pompalar vb.
 • Tehlikeli Olaylar (DP) 
 • Yangın (Boilover, Jet Yangını, Flaş Yangını, Havuz Yangını)
 • Patlama (BLEVE) 
 • Toksik Yayılım
 • Toksik Bulut
 • Buhar Bulutu Patlaması (VCE, UVCE) 
 • Birikinti Oluşumu
 • Kimyasalın özellikleri
 • Proses şartları
 • Sızıntı çapı ve süresi
 • Tutuşturma kaynakları ve bu kaynakların kontrol etkinliği
 • BOW-TIE modelleme için DNV, Handboek Kanscijfers, UK HSE, OREDA, FRED, OGP, ARAMİS Metodolojisi vb. veri tabanları kantitatif olasılık değerlerinin kullanılması 
 • BOW-TIE modeli veri tabanları kullanılark BEVI Manuel ile teyit edilmesi
 • Kantitatif Risk Değerlendirme çalışmalarında sızıntıların tutuşma olasılıkları
 • Her bir BOW-TIE model dalı için ALARP (As Low As Reasonably Practicable) seviyesi (yönetmeliğe göre 1x10-4) belirlenmesi
 • BOW-TIE modelinde eksik olan veya konulması gerekli bariyerler/önlemler belirlenmesi
 • ARAMİS yöntemi Olay ağacı analizi yöntemi 
 • Güvenlik raporu tebliğ çerçevesinde Büyük Kaza Senaryo Formu Hazırlanması

6- Güvenilirlik Merkezli Gerçekleştirilecek Bakım ve Risk Temelli Kontrol Yöntemleri

 • IEC 60300-3-11, RCM – Güvenilirlik Merkezli Bakım
 • API 580, API 581, RBI – Risk Temelli Kontrol,
 • Bakım verileri, ekipman, enstrüman, elektrik vb.
 • Veri tabanları özellikle de DNV, Handboek Kanscijfers, UK HSE, OREDA, FRED, CCPS, ISOGRAPH, OGP, ARAMIS Metodolojisi vb. veri tabanları kullanılması 

7- Proses Enstrümanlarının ve Acil Durum Kapatma Sistemlerinin Güvenilirlik Değerlendirmesi ve Sertifikasyonu

EN 61508 Serisi, EN 61511 serisi ve EN 62601 seri standartları kullanılarak Fonksiyonel Güvenlik SIS, SIF, SIL, ESD hesaplamaları, LOOP mimarisinin kurulması, SIS hesabının SFF, HF, DC ile doğrulamaların yapılması

8- Sonuç Analizi Modellemesi

Sonuç etki analizleri için Kapsamlı Sonuç Risk Analizi (Full Consequence Risk Analysis) yöntemleri hakkında bilgi verilmesi

Sonuç analizinde;

 • VCE, Jet Fire, Pool Fire, Flash Fire, Termal radyasyon,
 • Toksik bulut, Toksik etkiler ve konsantrasyon değişiklikleri,
 • Patlama (BLAST-BLEVE), TNT patlama, Multi Enerji Patlama modellemeleri, patlama sonucu atmosferüstü basınç modellemeleri,
 • Kimyasal depolarının kümülatif modellemeleri yapılması
 • Bireysel Risk -Sosyal Risk
 • Acil Durum Yaklaşma Kontürlerinin Belirlenmesi

9- Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

Patlayıcı ortam oluşacak yerleri tespit etmek için; 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki hususları da dikkate alarak risk değerlendirmesi çalışmaları yapılmalıdır.

 • Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,
 • Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,
 • İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,
 • Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü
 • İşletmede Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin, çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkında yönetmeliğin eki, Ek-1 dikkate alınarak,  güncel olan EN 60079-10-1:2020 ve TS EN 60079-10-2’ 2015 e göre sınıflandırılması. 

10-  Güvenlik Yönetim Sistemi

GYS Unsurları ve işletmelere uyarlanması hakkında bilgilendirme ve yeni prosedürlerin entegre edilmesi

 • Organizasyon ve Personel
 • Büyük Kazaların Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
 • İşletim Kontrolü
 • Değişim Yönetimi
 • Acil Durumlar İçin Planlama
 • Performansın İzlenmesi
 • Denetleme ve İnceleme

 

 

Dokümanları Görebilmek İçin Lütfen Giriş Yapınız