Mesleki Yeterlilik Eğitimleri (SRC 5 )

Mesleki Yeterlilik Eğitimleri (SRC 5 )

 

SRC 5 Belgesi tehlikeli mal taşıyan ve SRC 3 veya SRC 4 belgelerinden birine sahip olan şoförlerin alması gereken Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikasıdır.

SRC 5 Belgesini alabimek için kişilerin aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir;

 

a) Tehlikeli madde taşınmasında öngörülen araçları kullanacak sürücülerin, taşıyacakları yük sınıfına uygun olarak,  belirtilen eğitimlere katılması ve SRC-5 sınavında başarılı olması,

 

b) Aşağıda belirtilen mesleki saygınlığa aykırı fiillerin herhangi birinden hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmaması. Buna göre;

 

  • Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması,

 

  • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 81 inci, 102 nci, 103 üncü, 104 üncü, 105 inci, 109 uncu, 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, 188 inci, 190 ıncı, 191 inci, 226 ncı ve 227 nci maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olması veya devam etmekte olan bir kovuşturması bulunmaması ya da kovuşturması uzlaşmayla neticelenmemiş olması,
  • Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmaması, 

 

 

c) 66 yaşından gün almamış olması,

 

ç) Asgari ilköğretim düzeyinde eğitim almış olması,

 

d) Uygun sürücü belgesine sahip olması,

 

Tehlikeli madde taşımacılığı eğitiminin içeriği aşağıda yer alan konuları içermektedir.

(1) Tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi;

a) ADR Temel Eğitimi: ADR Temel Eğitimi en az 18 saat teorik, 1 saati uygulama olmak üzere toplam 19 ders saati olarak asgari aşağıdaki hususları içerir.

1) Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel hükümler,

2) Başlıca tehlikeli madde sınıfları,

3) Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin bilgiler,

4) Farklı tehlikeli madde sınıfları için geçerli olan önleyici ve güvenlik tedbirleri,

5) Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.),

6) İşaretleme, etiketleme, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası kullanımı ve özellikleri,

7) Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler,

8) Taşıt üzerindeki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları,

9) Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar,

10) Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler,

11) Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler,

12) Çok-Modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler,

13) Deniz ve Hava Limanlarına tehlikeli yük getiren veya limanlardan yük alan araç sürücülerine yönelik ilgili Uluslararası sözleşmeler kapsamında genel bilgiler,

14) Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi,

15) Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde davranış talimatları (kazaların önlenmesi, güvenlik, yangın veya diğer acil durumlarda alınması gereken önlemler vb.),

16) Güvenlik bilinci (özellikle terör olaylarına ilişkin),

17) Yükleme emniyetine ilişkin genel hükümler,

18) Yükleme emniyetini sağlayan ekipmanların tanıtımı,

19) Tehlikeli mal taşımacılığı yapan araçlarda bulunması gereken evrakların tanıtımı,

 

b) ADR Tank Eğitimi: ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR Tank Eğitimi en az 12 saat teorik, 1 saati uygulama olmak üzere toplam 13 ders saati olarak asgari aşağıdaki hususları içerir.

1) Yükün hareketleri de dahil olmak üzere, yolda bulunan taşıtların davranışları,

2) Taşıtların özel gereklilikleri,

3) Çeşitli ve farklı doldurma ve boşaltma sistemleriyle ilgili genel teorik bilgi,

4) Bu taşıtların kullanımında uygulanabilir ilave özel şartlar (tip onay belgeleri, onay işareti, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası vb).

c) ADR Sınıf 1 Eğitimi: ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR Sınıf 1 Eğitimi en az 8 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.

1) Patlayıcı ve piroteknik maddelere ve nesnelere ilişkin özel tehlikeler,

2) Sınıf 1’e giren maddelerin ve nesnelerin birlikte yüklenmesine ilişkin özel gereklilikler.

ç) ADR Sınıf 7 Eğitimi: ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR Sınıf 7 Eğitimi en az 8 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.

1) İyonlaştırıcı radyasyona ilişkin tehlikeler,

2) Radyoaktif malzemelerin ambalajlanması, elleçlenmesi, birlikte yüklenmesi ve istiflenmesine ilişkin özel gereklilikler,

3) Radyoaktif malzeme taşıyan araçların karıştığı bir kaza durumunda alınacak özel tedbirler.

(2) Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yenileme Eğitimleri:

a) Yenileme Eğitimleri düzenli aralıklarla devam edilen bilgi yenileme programları olup, şoförlerin bilgilerini güncelleştirme amacına hizmet edecek, yeni teknik, yasal düzenleme ve tehlikeli maddelerle ilgili gelişmeleri kapsar.

b)Yenileme Eğitimleri, ilk temel veya ilk uzmanlık eğitimleri için belirlenen sürelerin en az yarısı kadar olacaktır.

 

Tehlikeli madde taşımacılığı alanında sürücü olarak çalıştığını belgeleyenlerin eğitim ve sınava girmeksizin doğrudan SRC5 türü mesleki yeterlik belgelerini alabilmeleri mümkün değildir. Eğitim almaları ve sınava girmeleri zorunludur. 

 

Dokümanları Görebilmek İçin Lütfen Giriş Yapınız