TMGDK'LARIN YETKİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

TMGDK'LARIN YETKİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

TMGDK'LARIN YETKİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Tebliğ hükümlerinin taşımacılık sektöründe daha etkin ve verimli uygulana bilmesi amacıyla görülen ihtiyaç üzerine,  Tebliğ’de bazı maddelerde değişikliğe gidilmiş ve yapılan bu Tebliğ değişikliği ise 19/04/2017 tarih ve 30043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’in işletmelerin sorumlulukları ve yükümlülükleri başlıklı 27 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle,  Tebliğ kapsamında kalan işletmelerin,   en az bir adet TMGD istihdam etmeleri veya İdarece yetkilendirilen tehlikeli  madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarından (TMGDK) hizmet alma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu bağlamda,  Tebliğ kapsamında kalan işletmelerin TMGD hizmeti alacağı TMGDK’ların niteliklerini, belgelendirilmelerini, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının  Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge” Bakanlık Makamının 03/08/2017 tarihli ve 63089 sayılı Olur’u ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu itibarla, Yönergenin Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu yetki belgesi almak için ibrazı zorunlu belgeler başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan, bilgi ve belgeleri İdaremize ibraz eden ve uygun görülen gerçek veya tüzel  kişilere; Bakanlığımızca TMGDK’ların yetkilendirme iş ve işlemine başlanılmış olup, yetkilendirilen TMGDK’ların listesine Genel Müdürlüğümüzün, www.tmkt.gov.tr/YetkilendirilenKuruluş/Kişiler internet adresinden ulaşılabilir.

İlgililere duyurulur.