Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti

Ayemis Eğitim ve Danışmanlık

 • TMGD ADR Danışmanlığı
 • TMFB Danışmanlığı (ADR)
 • TMGD IMDG Danışmanlığı
 • TMUB Danışmanlığı (IMDG)
 • TMGD RID Danışmanlığı
 • TMFB Danışmanlığı (RID)
 • TMGD Danışmanlık Muafiyeti

 

TMGD Danışmanlığı (ADR) 

Tehlikeli maddelerin taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının(TMGD) olması yasal zorunluktur.

TMGD istihdam etme veya TMGD’lerden hizmet alma zorunluluğu 01/07/2015 tarihi itibariyle başlamış bulunmaktadır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olmayan işletmelere 3114 TL’sı cezai işlem uygulanmaktadır.

TMGD sadece taşımacılık faaliyeti için yasal zorunluluk değil aynı zamanda işletme içerisinde tehlikeli maddeleri bulunan işyerlerini de kapsar. Ancak bu miktar bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yaptığı durum için geçerlidir.

Önemli not: Tehlikeli maddeler tehlikelerine göre “taşıma kategori”lerine ayrılır. Taşıma kategorisi “0 (sıfır)” ise miktar ne olursa olsun, işletmenin en az bir TMGD’si olması gerekir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı sadece karayolunda taşıma yapanlar için değil, tesis içerisinde tehlikeli maddelerin dolumu, boşaltımı, paketlenmesi ve yüklenmesi işlemleri ile iştigal eden işletmelerde bu kapsamda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olmalıdır.

TECRÜBELİ VE AYNI ZAMANDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİNE SAHİP TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI UZMANLARIMIZLA SİZLERE HİZMET VEREBİLİRİZ. TMGD HİZMETİ ALMAK İÇİN LÜTFEN BAŞVURUNUZ.


Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi-TMFB Danışmanlığı (ADR)


Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması kapsamında; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin, almak zorunda oldukları belgeye Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi(TMFB) denir.


Tehlikeli madde faaliyet belgesi alma zorunluluğu;

 • Tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; yukarıda ifade edilen taraflar Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.
 • Ancak, Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.
 • Bu kapsam dışında kalanlar tehlikeli madde ile iştigal etseler de, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almalarına ilişkin zorunluluk bulunmamaktadır. 
 • Ayrıca Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında sadece taşımacılık faaliyetinde bulunanlar Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almasına gerek yoktur.
 • Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi için işletmeler bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüklerine yapmaları gerekecektir. 


Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Başvurusu için gerekli belgeler;
(1) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma, yenileme veya faaliyet değişikliği hallerinde, işletmelerin aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekir. 
a) Başvuru dilekçesi,
b) İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile varsa değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazetelerinin aslının ibrazı veya noter onaylı suretleri,
c) Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda kayıt/faaliyet belgesi,
ç) Tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirkülerinin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti, gerçek kişilerde ise imza beyannamesi,
d) Tüzel kişiliklerde temsile yetkili kişi/kişilerin, gerçek kişilerde ise ilgili kişinin adli sicil belgeleri,
(2) Aynı ticari unvan altında faaliyet gösteren işletmelere ait temsilcilikler, adreslerinin bulunduğu Bölge Müdürlüklerinden her bir temsilcilik için Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları gerekir.
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alınmasına ilişkin, başvuru sürecine dair dosyanın hazırlanması ve sürece dair iş ve işlemlerin takip edilmesi hususunda uzman personelimizle isterseniz sizlere destek olabiliriz.

TMGD IMDG Danışmanlığı

Tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerinin, tehlikeli madde taşınması kapsamında yapılacak tüm faaliyetlerinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmesi veya hizmet almaları zorunludur.


Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğuna uymayanlara 5.000 TL idari para cezası uygulanır.


Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluğu 1/1/2018 tarihinden itibaren başlar. Bundan öncesinde yasal zorunluluk bulunmamaktadır.


TECRÜBELİ VE AYNI ZAMANDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİNE SAHİP TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI UZMANLARIMIZLA SİZLERE HİZMET VEREBİLİRİZ. TMGD HİZMETİ ALMAK İÇİN LÜTFEN BAŞVURUNUZ.

Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi-TMUB (IMDG)

Depolama faaliyetinde bulunan kıyı tesislerinin Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi alması yasal zorunluluktur. Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir. 


Tehlikeli madde uygunluk belgesi başvurusu;
(1)TMUB almak isteyen işletici, kıyı tesisi işletme izin belgesi veya kıyı tesisisi geçici işletme izin belgesi süresi bitiminden en geç 3 (üç) ay öncesinde, talep konusunu içeren dilekçeyi aşağıda belirtilen eklerle birlikte İdareye sunar:
a) Kıyı tesisini temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,
b) Kıyı tesisince, Yönetmelik kapsamında hazırlanan Tehlikeli Madde Rehberinin 1 inci bölümünde yer alan tesis bilgi formu,
c) Varsa mevcut Kıyı Tesisi İşletme İzni veya Geçici İşletme İzni Belgesi sureti,
(2) İdare, gerek görmesi halinde, talep konusuna uygun olarak bu Yönergenin eklerinde belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bilgi ve belgeleri, işleticiden talep edebilir.


TMUB’nin geçerlilik süresi, Kıyı Tesisi İşletme/Geçici İşletme İzin Belgesinin geçerlilik süresi kadardır.
İşletici tarafından, Kıyı Tesisi İşletme/Geçici İşletme İzni Belgesinin geçerlilik süresi sona ermeden en geç 3 (üç) ay öncesinden İdareye başvurusu üzerine, İdare tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılacak denetimin sonucunun olumlu olması halinde, TMUB yeniden düzenlenir.


Tehlikeli madde uygunluk belgesinin alınmasına ilişkin, başvuru sürecine dair dosyanın hazırlanması ve sürece dair iş ve işlemlerin takip edilmesi hususunda uzman personelimizle isterseniz sizlere destek olabiliriz.
Ayrıca kıyı tesisleri için Tehlikeli madde rehberi, Acil Durum Planı, Kaza önleme politikası vb. hazırlanması gereken ilave gereklilikler bulunmaktadır. Bu konuda ihtiyaç duyduğunuzda lütfen çekinmeden bizimle irtibata geçin.

TMGD RID Danışmanlığı

Türkiye sınırları içerisindeki ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yabancı tren veya vagonlar dahil demiryolu ile yapılan tehlikeli maddere ilişkin taşımacı, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyet gösteren işletmelerin, RID Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur. Bu hüküm 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmeyen veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı hizmeti almayan işletmelere 10.383 TL para cezası uygulanacaktır.


TECRÜBELİ VE AYNI ZAMANDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİNE SAHİP TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI UZMANLARIMIZLA SİZLERE HİZMET VEREBİLİRİZ. TMGD HİZMETİ ALMAK İÇİN LÜTFEN BAŞVURUNUZ.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi-TMFB Danışmanlığı (RID)

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında; tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ile tank-konteyner/portatif tank işletmecisi, sarnıç vagon sahibi / işletmecisi, demiryolu tren işletmecisi ve demiryolu alt yapı işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal edenler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi(TMFB) almak zorundadırlar.

24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alan işletmeciler, tehlikeli madde taşımacılık zinciri içerisinde demiryollarını da kullanmaları halinde ayrıca bu Yönerge kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB-Dmr.) almak zorundadırlar.


Başvuru için gerekli belgeler;
(1) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma, yenileme veya faaliyet değişikliği hallerinde, işletmelerin aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekir. 
a) Başvuru dilekçesi,
b) İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi veya değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazetelerinin aslının ibrazı,
c) Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda kayıt/faaliyet belgesi,
ç) Tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirkülerinin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti, gerçek kişilerde ise imza beyannamesi,
(2) Aynı ticari unvan altında faaliyet gösteren işletmelere ait temsilcilikler, adreslerinin bulunduğu Bölge Müdürlüklerinden her bir temsilcilik için ayrı ayrı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları gerekir.


Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alınmasına ilişkin, başvuru sürecine dair dosyanın hazırlanması ve sürece dair iş ve işlemlerin takip edilmesi hususunda uzman personelimizle isterseniz sizlere destek olabiliriz. 

TMGD Danışmanlık Muafiyeti

 • Liman tesislerinde tehlikeli maddeleri; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.
 • Hava yolu kargo terminallerinde tehlikeli maddeleri; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.
 • Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmelerin; TMGD istihdam etmek veya TMGD hizmet alma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz. Ancak Enerji Piyasası Denetleme Kurumundan (EPDK) “Bayilik Lisansı” ile lisanlandırılmış akaryakıt, LPG, CNG, ve LNG istasyonuna sahip işletmelerin, parakende satış haricinde EPDK’dan “Dağıtım Lisansına” sahip işletmelerden aldıkları akaryakıt, LPG, CNG ve LNG vb. tehlikeli maddeleri kendi istasyonlarına ait depolara boşaltmadan üçüncü kişilere toptan satış yapmaları ve bu şekilde satış yapılan miktarı yıllık 50 ton ve üzerindenolması halinde, TMGD istihdam etme veya TMGD’lerden hizmet alma zorunluluğu 01/07/2015 tarihi itibariyle başlamış bulunmaktadır.
 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1, R2 Yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren taşımacıların TMGD bulundurma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında, TMGD istihdam etmek veya TMGD’den hizmet alma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı demiryolu taşımacılığı için muafiyet bulunmamaktadır.